مونتاژ و دمونتاژ اجزا داخلي سيلندر

مونتاژ و دمونتاژ اجزا داخلي سيلندر – در اين مقاله از امداد خودرو تهراني به بررسي مونتاژ و دمونتاژ اجزا داخلي سيلندر خودرو مي پردازيم و بصورت كامل اين موضوع را تشريح مي كنيم:

مونتاژ اجزا داخلي سيلندر در امداد خودرو تهران  :

1 -مجموعه موتور را باز كنيـد

2 -اويل پمپ را همراه با صافي و قاب نردباني پائين را دمونتـاژ كنيـد

3 -سرســيلندر را بــاز كنيــد

4 -شماره هر سيلندر را روي پيستون مربوط بـه خـود مشخص كنيد.

5 -قبل از خارج كردن پيستون از سـيلندر، دودههـاي بالاي سيلندر را تميز نمائيد.

6 -كپههاي شاتون هر سيلندر را بـا علامـت مـشخص نمائيد و سپس اقدام به باز نمودن كپهها كنيد. (آچـار بكسE10  )

7- مجموعـه پيـستون و شـاتون را از بـالاي سـيلندر خارج كنيد.

مونتاژ و دمونتاژ اجزا داخلي سيلندر

مونتاژ اجزا داخلي سيلندر در حمل خودرو :

ما در مطلبي ديگر به نحوه مونتاژو دمونتاژ سوپاپ ها و سيلندر خودرو پرداخته ايم. اما همانگونه كه مي دانيد باز و بسته كردن اجزا خودرو اموري تخصصي است كه امداد خودرو ما با مجرب ترين نيروها ياريگر شما در امر ارائه خدمات خودروبر باکفی و يدك كش حمل خودرو و جرثقيل حمل خودرو و تعمير تخصصي خودرو و … خواهند بود.

1 – به پيستون هـا، رينـگ هـا، سـيلندر، ياتاقـانهـاي شاتون و ياتاقانهاي ميل لنگ روغن بزنيد. توجه: بين شاتون و ياتاقان آن يا بين كپه و ياتاقـان مربوطـه روغن نزنيد.

2 -در موقع مونتاژ مجموعه پيستون و متعلقات توجـه نمائيد كه علامت فلـش

3 – روي سـطح پيـستون بـه طرف پولي ميل لنگ باشد و با توجه به شماره اي كه در روي هـر پيـستون مـيباشـد آن پيـستون را در سيلندر مربوط به خود قرار دهيد.

3 -در زمان سوار كردن مجموعه پيستون بر روي ميل لنگ مي بايست با رينگ جمع كن، رينـگهـا را جمـع كرد و با دسته چكش (چوبي يا پلاسـتيكي) ضـربه اي به تاج پيستون وارد نمود. توجه: دقت نمائيد رينـگ جمـع كـن را روي سـيلندر كـاملاً فشار دهيد تا رينگها وارد سيلندر شوند.

4 -كپههاي شاتون را به روش ذيل مونتاژ اجزا سوپاپ و سرسيلندر خودرو كنيد:

توجه: اگـر از پـيچهـاي شـاتون مجـدداً اسـتفاده مـيشـود، ميبايست پيچها را از نظر تغييرشكل دادن چك نمـود و به تغيير شكل پيچهاي شاتون به قسمت پيـستون و رينگهاي پيستون، شاتون و سيلندر رجوع كنيد.

• شاتونها در ايـن موتـور بـه اسـتثناي موتورهـاي ديگر از هر سمت كه بر روي پيستون مونتاژ شود، فرقي ندارد و فقط سمت فلـش روي پيـستون بـه سمت جلوي موتور باشد.

  • به دليل اينكه برش كپهها در قسمت شـاتون به شيوه شكست ليزري مي باشد هيچ وقـت نمـي توان كپهها را به هر طريقـي بـر روي هـم جفـت نمود. (در صورت اشتباه مونتاژ شدن يـك فاصـله اي بين كپه با شاتون مبني بر جفت نبـودن آنهـا باقي ميماند)
  •  براي جلـوگيري از چـپ و راسـت مونتـاژ كـردن كپهها ميتوان از شـماره هـايي كـه در روي كپـه چاپ شده است استفاده نمـود و بـدين گونـه كـه شماره چاپ شده بر روي كپه با شماره چاپ شده بر روي شاتون در يك سـمت و سـو باشـد
  • 5 -به پيچهاي جديد شاتون روغن موتور بزنيد.
  • 6 -تمام پيچهاي كپه شـاتون را مطـابق مراحـل ذيـل اعمال گشتاور نمائيد. (آچار بكس E10 )

7 -سرسـيلندر را سـوار كنيـد

8 -كارتل و اويل پمپ را همـراه بـا صـافي آن مونتـاژ كنيـد

9 -مجموعه موتـور را روي خـودرو مونتـاژ كنيـد

امداد خودرو شبانه روزی تهرانی یکی از معتبرترین شرکت های امداد خودرو در شهر تهران می باشد، این مجموعه دارای مجوز رسمی خدمات امدادی برای سامان دهی و بهبود خدمات به مشتری شکل گرفته است.هدف اصلی ما ارائه خدمات درکمترین زمان ممکن برای شما عزیزان می باشد. جهت امدادرسانی می توانید با شماره تماس ۰۹۳۵۱۱۶۵۰۴۱ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.