كارتل و صافي روغن

كارتل و صافي روغن – در اين مقاله مي خواهيم به بررسي كارتل و صافي روغن پرداخته و نحوه مونتاژو دمونتاژ آن را براي شما تشريح نماييم. در ادامه با جزئيات نحوه مونتاژ و دمونتاژ را بصورت تفكيك شده ارائه مي دهيم تا در اين مقاله از امداد خودرو نيز بتوانيد آشنايي بالايي با اين موضوع داشته و اجزاي آن را بصورت كامل بشناسيد.

دمونتاژ كارتل و صافي روغن :

1 -دسته موتور پائين را باز كنيد.

2 -پلوس ها را از جاي خود خارج نمائيد.

3 -گيج روغن را از جايگاه خود خارج كنيد.

4 -خودرو را توسط جك بالابر بالا ببريد.

5 -سيني زير موتور را باز نمائيد.

6 -پيچ تخليه روغن را باز نمائيد و روغن موتـور را خالي كنيد. (آچار آلن 8 )

7 -قطعات جلوبندي كه مانع از كارتان در اين مرحلـه مي شود را باز نمائيد، به (دمونتاژ و دمونتاژ جلوبندي و ميل تعادل و…) مراجعه كنيد.

8 -پيچ هاي كارتل رابـاز نمائيـد. (16 عـدد پـيچ) (آچـار بكـس )

9 -كارتل را دمونتاژ نمائيد.

10 -پيچ هاي بست لوله مكـش روغـن كـه صـافي روغن نيز به آن متصل مي باشد را به همـراه يـك پـيچ جانبي كه پايه لوله مذكور را به جايگاهش متـصل مي نمايد را به همراه 2 عدد پيچ بست باز نمائيد. (آچار بكس E10 )

11 -بست لوله را خارج نمائيد.

12 -لوله مكش روغن را خارج نمائيد.

13 -پيچهاي صفحه موجگير را باز نمائيد. (شماره پيچهاي 15 و 16و 22 و 25 در شكل) (4 عدد پيچ) (آچار بكسE12 )

14 -صفحه موجگير را خارج نمائيد.

15 -پيچهاي قاب نردباني پائيني را  بـاز نمائيد. (از شماره1 الـي 14و 17 الـي 21 و 23 و 24 ) و (شـماره 15و 16 22 و 25 و 9 و 10)  توجه به نوع پيچها و جايگاهشان در قاب نردباني توجه نمائيد، كه از جابجا بسته شدن آنهـا جلـوگيري بعمـل آيد.

16 -قاب نردباني را دمونتاژ نمائيد.

17 -لوله پلاستيكي مربوط به راهنماي گيج را از قـاب نردباني خارج نمائيد.

8 -واشر مابين قاب نردباني و بلوك سـيلندر را جـدا نمائيد.

19 -پينهاي راهنماي مونتاژ قـاب نردبـاني پـائيني را دمونتاژ نمائيد.

كارتل و صافي روغن

مونتاژ كارتل و صافي روغن در امداد خودرو تهراني :

1 -پين هاي راهنماي مونتـاژ قـاب نردبـاني پـائيني را بوسيله چكش پلاستيكي مونتاژ نمائيد.

2 -واشر مابين قاب نردباني و بلوك سـيلندر را مونتـاژ نمائيد.

نكته: دقت نمائيد واشر در حمل خودرو هيچگونه زدگي يا دفرمگـي نداشـته باشد.

3 -لبه لوله پلاسـتيكي مربـوط بـه راهنمـاي گـيج را آغـشته بـه چـسب لاكتايـت 5970 نمـوده و در قـاب نردباني مونتاژ نمائيد.

4 -قاب نردباني را مونتاژ نمائيد و  ابتـدا 19 عدد پيچ بيروني را به كف برسـانيد.

5 -صفحه موجگير را مونتاژ نمائيد.

6 -پيچهاي صفحه موجگير را مونتاژ نمائيد و هماننـد پيچهاي ديگر ابتدا به كف برسانيد. (4 عدد پيچ)

7- عدد پـيچ صـفحه مـوجگير و 2عـدد پـيچ قـاب نردباني را به ترتيب به صورت ذيل گشتاور وارد نمائيد:  (آچار بكس E12) (گشتاور 25 نيـوتن متر)

8 -پيچهاي اطراف قاب نردباني را اعمال گشتاور نمائيـد. (19 عـدد پـيچ)

9 -اورينگ لوله مكش روغن را به روغن آغشته نمائيد و لوله مكش روغـن روي قـاب نردبـاني پـائين مونتـاژ كنيد و پيچ پايه را ببنديد. (1 عدد پيچ) (آچـار بكـس E10) (گشتاور 2±10 نيوتن متر) (اين پيچ بلنـدتر از 2 عدد پيچ بست لوله ميباشد.)

نكته: دقت نمائيد اورينگ مربوطه هيچگونه صدمه اي نديده باشد زيرا اورينگ نداشتن و يا پـاره شـدن آن موجـب افـت فـشار روغـن و آسـيب ديـدگي قطعـات موتـور ميگردد.

10 -بست لوله را مونتاژ نمائيد. (2 عـدد پـيچ) (آچـار بكس E10) (گشتاور 2±10 نيوتن متر)

نكته: • توجه نمائيد  دو عدد پيچ بست لوله از پيچ پايه لولـه كوچكتر ميباشند.

كارتل و صافي روغن

دقت نمائيد كه كارتـل و محـل نشـست آن ه يچگونـه خط و خش و ضربه خوردگي نداشـته باشـد و كارتـل كاملاً خالي از ذرات و اضافات باشـد زيـرا وجـود ذرات موجب اختلال در كار شـير CVVT و نهايتـاً بـه هـم خوردن تايمينگ ميگردد.

11 -بر روي قاب نردباني، قسمتي كه كارتـل بـر روي آن مونتاژ ميشود را با چسب لاكتايت 5970آغشته به چسب نمائيد.

12 -كارتل را بر روي قاب نردباني مونتاژ نمائيد.

13 -پيچهاي كارتل را مطابق شكل به ترتيبي كه قيد شده است، مونتاژ نمائيد.(16 عدد پـيچ) (آچـار بكـس E10) (گشتاور 2±10نيوتن متر)

14 -قطعات جلوبندي را مونتاژ نمائيد، بـه (دمونتـاژ و دمونتاژ جلوبندي و ميل تعادل و…) مراجعه كنيد.

15 -پيچ تخليه روغـن را ببنديـد و موتـور را از لحـاظ روغن موتور شارژ نمائيد.(1 عدد پـيچ)

16 -سيني زير موتور را مونتاژ نمائيـد. (5 عـدد پـيچ) (بكس13) (گشتاور17 الي 15 نيوتن متر)

17 -خودرو را از جك پائين بياورديد.

18 -گيج روغن را در جايگاه خود قرار دهيد.

19 -پلوسها را مونتاژ كنيد.

20 -دسته موتور پائين را در جايگاه خود ببنديد.

جهت مونتاژ و دمونتاژ و تعمير تخصصي خودرو خود مي توانيد خودرو خود را با كمك جرثقیل حمل خودرو یا خودروبر باکفی به امداد خودرو تهراني سپرده و پس از تعميرات لازم و رفع عيوب خودرو شما خودرو را تحويل بگيريد و خود را درگير اين چنين دردسرهاي باز و بسته كردن و تعمیر تخصصی خودرو نكنيد. فقط كافي است با شماره تماس: ۰۹۳۵۱۱۶۵۰۴۱ تماس حاصل فرماييد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.