انقراض موتورهای درون سوز

انقراض موتورهای درون سوزانقراض موتورهای درون سوز انقراض موتورهای درون سوز - آن طور که از شواهد صنعت خودرو حکایت می شود ما به پایان دوران موتورهای درون سوز بسیار نزدیک شده ایم و چیزی نمانده که این پیشرانه ها برای همیشه سر از موزه ها دربیاورند. گذار بزرگ از موتورهای درون سوز به خودروهای برقي و پيل [...]