عيوب شمع و علل آن در موتور EF7

عيوب شمع و علل آن در موتور EF7 – در انتخاب شمع بايد حداكثر دقت شود تا شمع موتور با محدوده گرمائي مناسـبي كـه كارخانجـات سـازنده اتومبيل توصيه كـردهانـد فـراهم گـردد. در غيـر ايـن صورت شمع به سرعت سائيده شـده و كثيـف خواهـد شد. بنابراين پس از مدتي كاركردن موتور، بايـد شـمع را بوسيله دستگاه شمع پاك كن تميز كـرده و پـس از آزمايش و اطمينـان از صـحت كـار آن، فاصـله دهانـه الكترودهاي شمع را فيلرگيري نمائيـد و آنـرا بـر روي موتور مونتاژ كنيد. شكل ظاهري شمع بيانگر وضعيت موتور مي باشـد كـه در ذيل به بررسـي چنـد نمونـه از آن پرداختـه شـده است:

1 -شمع در شرايط معمولي كار كرده است:

بطوريكه در شكل 1و2 مشاهده مي شود، پس از مـدتي كاركردن موتور، چيني داخل شمع به رنگ خاكـستري مايل به سفيد و يا خاكستري زرد مايل به قهـوه اي در ميآيد. در اين صورت معلوم مـيگـردد كـه موتـور در شرايط خوبي كاركرده و محـدوده گرمـائي شـمع نيـز مناسب بوده است. در ضمن مخلوط بنزين بـا هـوا بـه نسبت صحيح بوده و تايمينگ نيز تنظـيم مـيباشـد و رســوبات ســربي حاصــل از احتــراق مــواد افزودنــي سوختها نيز وجـود نداشـته و موتـور هـم داغ نكـرده است.

2 -سر شمعها دوده زده و مواد كربني نيز رسوب كرده است

تـشخيص: چينـي سـر شـمع هـا، الكترودهـا، پوسـته شمعها با لايه اي از رسوبات سياه پوشيده شده اسـت.

علت: تنظيم نبودن نسبت هوا و سوخت مي باشد. تميز نبودن هواكش موتور و بطور كلي راننـدگي در فواصـل كوتاه انجام شده است و در ضـمن شـمع خ يلـي سـرد بوده و محدوده گرمايي نيز خيلي پائين بوده است. نتيجه: موتور بد كاركرده و در هـواي سـرد نيـز ديرتـر روشن ميشده است.

راه حــل در امداد خودرو : بررســي سنــسورهاي مربوطــه و ECU و همچنين فيلتر هواكش نيز بازديد شود.

3 -سر شمع روغن زده است تشخيص:

چيني سر شمع، الكترودها و پوسته شمع بـا لايه اي از دوده براق يا رسـوبات كـربن پوشـيده شـده است.

علت: وجود روغن خيلي زياد در اتاقك احتراق كـه در نتيجه سـائيدگي بـيش از حـد رينـگهـاي پيـستون، سيلندرها و گايدهاي سوپاپ (گيت سوپاپ) مي باشد و بالا بودن سطح روغن در كارتل مي توانـد از علـتهـاي اصلي باشد.

نتيجه حاصل اط نظر امداد خودرو تهران : بد كار كردن و ديـر روشـن شـدن موتور اتومبيل در هواي سرد است. راه حل: موتور بايـد تعميـر اساسـي شـده و در ضـمن شمعهاي موتور نيز تعويض گردند.

4 -وجود رسوبات سربي تشخيص:

چيني سر شمع برنگ لعاب قهوه اي متمايل به زرد بوده و يا ممكن اسـت بـه رنـگ سـبز در آ يـد.

علت: مواد افزودني بنزين داراي سرب است. اين لعـاب در صورت سنگين شدن بار موتور و بعد از اينكه موتور به مدت طولاني بـا بـار كـم كـاركرده باشـد، مـشاهده ميشود.

نتيجــه: تحــت بارهــاي ســنگين، رســوبات هــادي الكتريسيته شده و سبب بد كار كردن موتور ميشود.

راه حل: شمعها بايد عوض شوند زيرا تميز كردن آنهـا بي نتيجه است.

5 -تشكيل خاكستر تـشخيص در عيوب شمع و علل آن در موتور EF7 :

لايـه اي ضـخيم خاكـستري كـه در نتيجـه احتراق مواد افزودني سوختها و روغنها بدست آمـده بر روي چينـي سـر شـمعهـا و الكتـرود كنـاري آنهـا تشكيل ميشوند. البته اين خاكستر نرم بـوده و ماننـد ذغال نيم سوز است.

علت: تركيبات تشكيل دهنده اين روغنها سـبب ايجـاد خاكستر در اتاقك احتراق و سطح شمع مي گردد.

نتيجه: وجود خاكـستر سـبب پـيش جرقـه و كـاهش قدرت موتور شده و به آن صدمه ميرساند. تعمير خودرو و حمل خودرو با خودروبر باكفی تهراني انجام مي گردد.

راه حل: موتور را تعمير كرده و شمعها نيز بايد عـوض شـوند و در صـورت امكـان از روغـن بهتـري اسـتفاده گردد.

6 -الكترود مياني نيمه ذوب شده است

طرز تشخيص: با نيمه ذوب شدن الكترود ميـاني، سـر چيني شمع به صـورت اسـفنج نـرم آبلـه در مـي آيـد.

علت: داغ شدن موتور در اثـر خـود سـوز ي و يـا زيـاد آوانس بـودن اسـت.هـم چنـين ممكـن اسـت در اثـر رسوبات حاصل از احتراق در سيلندرها، معيـوب بـودن سوپاپها، پائين بودن كيفيت بنزين و يا خيلي كم بودن محدوده گرمائي شمعها و يا معيوب بـودن ECU نيـز باشد.

نتيجه: موتور بد كاركرده، قدرت آن كم شده و صـدمه خواهد ديد.

راه حل: بازديد دستگاهاي جرقه زني و سوخت رسـاني موتور و همچنين تعويض شمعها با محـدوده گرمـائي صحيح ميباشد.

7 -الكترود مياني كاملا ذوب شده است

تشخيص: در اين وضعيت الكترود ميـاني ذوب شـده و همچنين الكترود كناري نيز بشدت صدمه ديـده شـده است.

علت: داغ شدن موتـور بـدليل خودسـوزي ويـا خيلـي آوانس بودن، وجود رسوب در اتاقك احتـراق، معيـوب بودن سوپاپ ها، نقص در توزيع برق و بـالاخره پـائين بودن كيفيت بنزين و يا معيوب بودن ECU ميباشد.

نتيجه: موتور بد كـار كـرده و قـدرت آن كـاهش پ يـدا نموده و نيز ممكـن اسـت موتـور صـدمه ديـده باشـد. همچنين داغ شدن الكترود مياني نيـز سـبب تركيـدن چيني سر شمع ميگردد.

راه حـل: بازديـد دسـتگاههاي جرقـه زنـي و سـوخت رساني موتور و نصب شمعهاي نو بـر روي موتـور لازم ميباشد.

عيوب شمع و علل آن در موتور EF7

8 -الكترودهاي شمع نيمه ذوب شده است

تشخيص: شكل گل كلمي الكترودها ممكـن اسـت بـه دليل رسوب مواد خارجي باشد.

علت: داغ شدن موتور ممكن است به دليل خودسوزي، زياد آوانس بودن، وجـود رسـوبات در اتاقـك احتـراق، معيوب بودن سوپاپ ها، نقص در توزيع برق و بـالاخره پائين بودن كيفيت بنزين باشد.

نتيجه: كاهش تدريجي قـدرت موتـور پـيش از صـدمه ديدن كامل آن.

راه حل: بازديد دستگاههاي جرقه زني و سوخت رساني موتور و نيز تعويض شمعها ضروري است.

9 -فرسايش شديد الكترود مياني

علت: تعويض شمعهـا در فاصـله زمـاني كـه كارخانـه سازنده توصيه نموده انجام نشده است

نتيجه: بد كاركردن موتور مخصوصاً بـه هنگـام شـتاب گرفتن (در صورت زياد بودن فاصله الكترودهاي شمع، ولتاژ جرقه براي مدت طولاني كافي نخواهد بـود) و يـا دير روشن شدن موتور در هواي سرد ميباشد.

راه حل: شمعهاي نو برروي موتور نصب شود.

10 -سائيدگي شديد الكترود كناري

علت: وجود مواد افزودني خورنده در بنـزين و روغـن و نيز اثرات نامطلوب تور بولانس گاز در اتاقـك احتـراق، باعث تشكيل رسوب شده و ضربه ميزند، البتـه بـدون اينكه موتور داغ شود.

نتيجه: بد كاركردن موتور مخصوصاً بـه هنگـام شـتاب گرفتن (در صورتي كه فاصله الكترودهـاي شـمع زيـاد باشد، ولتاژ جرقه براي مدت طولاني كافي نخواهد بود) و يا دير روشن شدن موتور در هواي سرد ميباشد.

راه حل امداد خودرو : شمعهاي نو بر روي موتور نصب شـود و مـواد افزوني خورنده در بنزين و روغن اضافه نگردد

1 -شكستگي چيني سر شمع

علت: شكستگي چيني سر شمعها ممكن اسـت بعلـت ضربه خوردن و يا افتادن بر زمين و يـا فـشار وارده بـر الكترود مياني باشـد. البتـه ايـن كـار هنگـام تعـويض شمعها پيش مي آيد اگر شمع مدت خيلي طولاني كاركرده باشد، چيني سر شمع ممكن است به دليل وجود رسوبات و يا خوردگي الكترود مياني تـرك برداشته باشد. نتيجه: بد كاركردن موتور، پرش جرقـه در نقـاطي كـه مخلوط قابل احتـراق نرسـيده باشـد و همچنـين بـرق دزدي.

راه حل: شمعهاي نو بر روي موتور نصب شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.