اجزا سوپاپ و سرسيلندر خودرو

اجزا سوپاپ و سرسيلندر خودرو – گاهي ممكن است اتفاق و يا حادثه اي براي خودرو شما رخ دهد كه نياز باشد با امداد خودرو تماس گرفته تا مشكل شما را رفع نمايد و اين ايرادات مي تواند از هر قسمت خودرو حتي اجزا سوپاپ و سرسيلندر خودرو باشد. امداد خودرو تهران با تجربه بالا خدمت رسان شما در اين حوزه مي باشد شما مي توانيد با تماس با شماره : ۰۹۳۵۱۱۶۵۰۴۱ با ما در ارتباط باشيد.

اما ممكن است شما بخواهيد خودتان كمي دست به آچار شويد و اجزا سوپاپ و سرسيلندر خودرو را بشناسيد در ادامه ما به معرفي اين بخش از خودرو مي پردازيم:

اجزا سوپاپ و سرسيلندر شامل موارد زير است:

1-ميل سوپاپ هوا
2-لوله سايكلون
3-استكان تايپيت
4-اوريفيس
5-كوركن سرسيلندر
6 -پولك سرسيلندر
7-پين
8-سوپاپ
9-سيت
10-گايد
11-كاسه نمد سوپاپ
12-فنر سوپاپ
13-پولك سوپاپ
14-خار سوپاپ
15-سرسيلندر
16-شمع
17-پين
18-پيچ سرسيلندر
19-ميل سوپاپ دود
20 – Trigger چرخدنده

مونتاژ و دمونتاژ سوپاپ ها و سرسيلندر :

دمونتاژ:

1 – درب سوپاپ را باز كنيد

2 -مجموعه موتور را باز كنيـد

3 -قاب تسمه رويـي موتـور و دسـته موتـور رويـي را بازكنيد

4 -مجموعه تسمه تايمينگ و دسـته موتـور زيـرين و قاب تـسمه زيـرين را بازكنيـد

5 -ميل بادامك، تايپيتهـا و قـاب نردبـاني بـالائي را بازكنيد

6 -روغن موتـور را از طريـق كارتـل خـارج كنيـد

7 -آب موتـور را از طريـق راديـاتور خـارج كنيـد

8 -پيچهاي سرسيلندر را به ترتيب  شل كنيد و آنها را خارج كنيد. (آچار (E12) (10 عدد پيچ)

9 -سرسيلندر از جايگاه خود خارج كنيـد و آن را روي ميزكاري كه قبلاً بر روي آن يـك لاسـتيك قـرار داده ايـد، بگذاريـد (ايـن كـار موجـب عـدم صـدمه ديـدن سرسيلندر ميشود)

10 -واشر سرسيلندر را نيـز از جـاي خـود خـارج نمائيد.

11 -پينهاي راهنمارا از سيلندر خارج كنيـد. (2 عدد)

12 -شير يكطرفه را از سيلندر خارج نمائيد. (شير مذكور موجب عدم بازگـشت روغـن از سرسـيلندر بـه كارتل ميگردد و نهايتاً روغـن هميـشه در سرسـيلندر موجود مي باشد و اين موجـب مـي شـود تـا روغـن بـا تايپيتها در ارتباط باشـد و از معيـوب شـدن آنهـا در زمان استارت (شروع كار موتـور) جلـوگيري بـه عمـل مي آورد) و همچنين به دليـل اينكـه كـاركرد CVVT نيز با روغن ميباشد، وجود روغن از اختلال در كاركرد اين قطعه و همچنين آسيب نرسيدن به آن جلـوگيري بعمل مي آورد.

اجزا سوپاپ و سرسيلندر خودرو

13 -اطراف سرسيلندر را بررسي كنيد كه چه قطعاتي بايد از سرسيلندر باز شود، آنها را جدا كنيد.

14 -منيفلـد هـوا را بازكنيـد

15 -منيفلــد دود را بازكنيــد

16 -در پشت سرسيلندر، هوزينگ ترموستات (1 (قرار دارد كه ميبايست آنرا باز كنيد كه براي اين كار ابتدا:

• فشنگي آب را باز كنيـد و آنـرا خـارج كنيـد

• پيچهاي هوزينگ ترموستات را بـاز كنيـد (4 عدد پيچ) (آچار E10 )

• واشر هوزينگ ترموستات، كه بين هوزينـگ و سرسيلندر قرار دارد را جدا كنيد.

17 – تايپيتهاي هيدروليك را خارج كنيد

18 -با استفاده از فنر جمـع كـن فنرهـا را جمـع كنيد و خارها را خارج كنيـد. (بـراي تمـامي سـوپاپها اينكار را انجام دهيد.)

19 -فنر جمع كن را آزاد كنيد و فنرها و نعلبكيهـا را در آوريد.

20 -سوپاپها را از سمت اتاق احتراق خارج كنيد.

21 -لاســتيك ســاق ســوپاپها توســط انبــر ابــزار مخصوص از گايد سوپاپ خارج كنيد.

امداد خودرو تهراني با تجربه بالا در امدادرساني خدمت رسان شما در خصوص امداد و نجات جاده اي بوده و با كمك جرثقيل حمل خودرو و خودروبر باکفی  و … ياريگر شما در هر زمان و مكاني خواهد بود. مقالاتي كه در اينجا ارائه مي دهيم جنبه آموزشي دارد و مي توانيد با اجزاي خودرو خود بيشتر آشنا شويد.

مونتاژ اجزا سوپاپ و سرسيلندر خودرو در تعمير خودرو امداد خودرو تهران :

توجه:

• در مونتــاژ سرســيلندر دقــت شــود ابتــدا بايــد سرســيلندر شستــشوي كامــل شــود و ســپس كانالهاي روغن و… بادگيري شود.

• اگر از دستمال جهـت خـشك كـردن سرسـيلندر استفاده ميشود ميبايست از دستمالي كه بـدون پرز مي باشد، استفاده گردد.

• سيت سوپاپ و محلهاي نشست در سرسيلندر را از لحاظ معيوب بودن، چك نمائيد.

1 – قبل از عمليات مونتاژ بـر روي سرسـيلندر بايـد بـا فيلـر و خـط كـش دقيـق فلـزي  (جـزء ابـزار مخصوص مي باشد) تاب كف سرسيلندر (قـسمتي كـه بر روي سيلندر قرار ميگيرد) را اندازه گيري نمائيـد و اگر در حـد مجـاز بـود، عمليـات بـر روي آن صـورت مـيگيـرد و اگـر تـاب كـف بـيش از حـد مجـاز بـود، سرسيلندر را به همراه قاب نردباني بالا تعويض نمائيد.

2 -لبه لاستيك ساق سوپاپ جديد و گايـد را آغـشته به گريس نمائيد و با ابـزار مخـصوص كاسـه نمـد جديد را روي گايد سوار كنيد و بعد از عمليات مونتـاژ چك كنيد كه كاسه نمدها به خوبي مونتاژ شده اند.

3 -سـاق سـوپاپهـا را روغـن بزنيـد و سـپس در داخل گايد قرار دهيد.

4 -فنر سوپاپ و بشقابك را سوار سوپاپ نمائيد.

5 -با استفاده از فنر جمع كن فنر سوپاپ را جمع كنيد و دو عدد خار آن را كه ابتدا بـه گـريس آغـشته نموديد را داخـل شـيار سـاق سـوپاپ جـا بياندازيـد و سپس فنر جمع كن را آزاد نمائيد.

6 -تايپيتهاي هيدروليك را در سر جاي خود مونتـاژ نمائيد

7 -واشــر هوزينــگ ترموســتات جديــد را بــين هوزينگ و سرسيلندر قرار دهيد و سپس هوزينـگ را روي سرسيلندر مونتاژ نمائيد.

8 -پيچهاي هوزينگ ترموستات را ببنديد (4 عدد پيچ) (آچار E10) (گشتاور 2±10 نيوتن متر)

اجزا سوپاپ و سرسيلندر خودرو

9 -فشنگي آب را بر روي هوزينـگ سـوار نمائيـد. (آچار بكس 22) (گشتاور 2±10 نيوتن متر)

10 -پــيچ هــواگيريموجــود بــر روي پوســته ترموسـتات را محكـم نمائيـد كـه ايـن پـيچ در زمـان هواگيري مورد نياز است. (آچـار بكـس 10) (گـشتاور حدود 10 نيوتن متر)

11 -منيفلد هوا را مونتاژ كنيد

12 -منيفلد دود را مونتاژكنيد

13 -شـير يكطرفـه روغـن را در سـيلندر مطـابق شكل ديل قرار دهيد.

14 -پينهاي راهنماي سرسيلندر را در محل خود در سيلندر قرار دهيد. (2عدد)

15 -واشر سرسيلندر را در جايگاه خود روي بلوك سيلندر قرار دهيد و توجه نمائيـد كـه مطـابق تـصوير فوق سوراخ موجود در واشر سرسيلندر كـاملاً بـر شـير يكطرفه منطبق باشد.

16 -سرسيلندر را در روي بلوك سيلندر قرار دهيد.

17 -پيچهاي سرسيلندر را روي سرسيلندر سوار كنيد و آنها را به ترتيب مراحل زير ببنديد.

• تمام پيچها را به كف برسانيد.

• (گشتاور مرحله اول 2±20 نيوتن متر)

• (گشتاور مرحله دوم 2±45 نيوتن متر)

• (گـشتاور مرحلـه سـوم 2±90 نيـوتن متـرً+5± 115ً

توجه: ترتيب مراحل سفت كردن پيچ ميبايست با توجـه بـه شكل صورت پذيرد. (آچار 10) (E12 عدد پيچ)

18-آب موتور را از طريق راديـاتور تـامين كنيـد

19-روغــن موتــور را از طريــق درب ســرريز روغــن، موجــود در درب ســوپاپ شــارژ كنيــد

20-ميل بادامك، تايپيتها و قـاب نردبـاني بـالائي را مونتـاژ كنيـد

21-مجموعه تسمه تايمينگ و دسته موتـور زيـرين و قاب تسمه زيرين را مونتاژ كنيد

22-قاب تسمه رويي موتـور و دسـته موتـور رويـي را مونتاژ كنيد

23-مجموعـه موتـور را مونتـاژ كنيـد

24-درب سوپاپ را مونتاژ كنيد

امداد خودرو شبانه روزی تهرانی یکی از معتبرترین شرکت های امداد خودرو در شهر تهران می باشد، این مجموعه دارای مجوز رسمی خدمات امدادی برای سامان دهی و بهبود خدمات به مشتری شکل گرفته است.هدف اصلی ما ارائه خدمات درکمترین زمان ممکن برای شما عزیزان می باشد. جهت امدادرسانی می توانید با شماره تماس ۰۹۳۵۱۱۶۵۰۴۱ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.