ساختار زمان بندي سوپاپ ها

ساختار زمان بندي سوپاپ ها (CVVT) و چگونگي عملكرد آن – سيستم تنفس تعمير موتور خودرو بر راندمان حجمي موتور تـاثير به سزائي دارد و اين رانـدمان حجمـي بـا توجـه بـه دماي محيط و اختلاف ارتفاع از سـطح دريـا نـشان دهنده ميزان جرم هواي ورودي به موتور مي باشد.

ميزان راندمان حجمي از نظر امداد خودرو تهراني به عواملي چون:

1 -سرعت دوراني موتور

2 -زمان بندي سوپاپ ها

3 -وضعيت گشودگي دريچه گاز

4 -دماي هواي ورودي

5 -فشار محيط

6 -نسبت مخلوط هوا به سوخت در سرعتهاي كم در ساختار زمان بندي سوپاپ ها

راندمان از مقدار حداكثر، كمتـر ميباشد كه دليل آن چيزي جـز طراحـي موتـور در محدوده سرعت بالا نمي باشد و در سرعتهاي بالاتر از max تعريف شده براي موتور هم، افـت رانـدمان حجمي را خواهيم داشت و آن به دليـل كـم شـدن زمان تنفس و حرارت بالا مي باشد.

زمان بندي سوپاپها مي تواند به نوعي مشكلات بـاز بـودن سـوپاپها را حـل نمايـد تـا از اتـلاف مخلـوط سوخت و هوا جلوگيري نمايد و موجب پديد آمـدن آلاينده ها نگردد و همچنـين بلعكـس از وارد شـدن گازهاي خروجي به داخل مخلـوط سـوخت و هـوا و افت توان موتور جلوگيري كند.

زمان بندي متغير سوپاپ ها از نظر امداد خودرو تهران موجب مي گردد كه:

1 – در سرعتهاي پائين موتـور: سـوپاپ دود زودتـر بسته شود و سوپاپ هوا ديرتر باز شود.

2 -در سرعتهاي بالاي موتـور: سـوپاپ دود ديرتـر بسته شود و سوپاپ هوا زودتر باز شود.

زمان بندي متغير موجب مي شود كه اين همپوشاني بهتر صورت پذيرد و اين عمل سـبب مـي شـود كـه قدرت و گشتاور در ناحيه وسيعي از سـرعت بهينـه گردد

ساختار زمان بندي سوپاپ ها

انواع cvvt يا ساختار زمان بندي سوپاپ ها :

نوع اول : Intake Phaser System (IPS)

اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است:
1 -كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام
2 -استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور
3 -مصرف سوخت كم
4 -كنترل آلودگي

نوع دوم: Exhaust Phaser System (EPS)

ين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است:
1 -كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام
2 -مصرف سوخت كم
3 -كنترل آلودگي

نوع سوم: Double Intake Phaser System (DIPS)

اين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است:
1 -كنترل آلودگي
2 -كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام
3 -مصرف سوخت كم
4 -استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور خودرو

نوع چهارم: Double Exhaust Phaser System (DEPS)

ين نمونه داراي ويژگي هايي مي باشد كه در ذيل قيد گرديده است:
1 -مصرف سوخت كم
2 -كنترل كامل موتور در مرحله دور آرام
3 -استفاده از حداكثر توان و گشتاور موتور
4 -كنترل آلودگي

اطلاعات و مراحل عيب يابي ساختار زمان بندي سوپاپ ها :

1-1 – بازديد كمپرس موتور

كمپرس هر 4 سيلندر را به ترتيب زير چك كنيد:
1 -موتور را روشن كرده و گرم كنيد.
2 -بعد از گرم شدن موتور، آن را خاموش كنيد.
3 -درپوش مجموعه كوئل و شمعها را از گيـرههـايش
جدا نمائيد.

4 -سيم كشي انژكتور و كوئل را جدا كنيد.

توجه: بعد از خاموش كردن موتور، دسـته دنـده را در حالـت خلاص قرار دهيد .

5 -پيچهاي كوئلها را باز كنيد.
6 -كوئلها (1 ) را جدا كنيد.
7 -شمعها را از جايشان خارج نمائيد.

8 -ابزار مخصوص (گـيج كمپـرس سـنج) را در محـل شمع قرار دهيد

9 -با بـاتري كـاملاً شـارژ، موتـور را اسـتارت بزنيـد و بيشترين كمپرسي را در روي گـيج مـشاهده نموديـد، يادداشت كنيد.
توجه: در زمان كمپرس گيري حتما توجه نمائيد كـه موتـور در دور 250 RPM باشد پس در اين خـصوص حتمـاً باطري شما بايد شارژ كامل باشد .

امداد خودرو تهراني با كمك جرثقیل حمل خودرو یا خودروبر باکفی و امداد مناسب ياريگر شما در بزنگاه هايي است كه خودرويتان دچار مشكل شده و آسيبي جدي به سوپاپ ها و يا ديگر اجزاي خودرو شما وارد شده است تا با مجرب ترين افراد و تعميركاران و همچنين بهترين وسايل و سيستم ها خودرو شما را تعمير كرده و يا به تعميرگاه ببرد و به شما در خصوص تعمير خودرويتان ياري رساند. كافي است با شماره   ۰۹۳۵۱۱۶۵۰۴۱  تماس حاصل فرماييد تا در سريعترين زمان نزديكترين امدادرسان به محل شما اعزام گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.