اجزا سيستم خنك كاري

اجزا سيستم خنك كاري – سيستم خنك كاري خودروها را مي توان به چند دسته تقسيم بندي كرد كه ما در اين مقاله مي خواهيم به اين موضوع پرداخته و تشريح هركدام از اين قسمت ها را در دستور كار خود قرار دهيم:

دسته بندي ها شامل موارد زير است:

1- بازرسي و تميز كردن سيستم خنك كاري

2- تخليه سيستم خنك كاري

3- شستشو و پر كردن مجدد سيستم خنك كاري

4- مونتاژ و دمونتاژ نصب لوله ها و شيلنگ هاي آب سيستم خنك كاري

مونتاژ و دمونتاژ ترموستات توسط امداد خودرو تهراني :

دمونتاژ ترموستات

1 -مـايع خنـك كننـده را تخليـه كنيـد

2 -شيلنگ خروجي رادياتور را از درپـوش ترموسـتات جدا كنيد

3 -درپوش ترموستات را از روي هوزينـگ ترموسـتات باز نمائيد. (3 عدد پيچ)

4 -ترموستات را از روي هوزينگ برداريد.

مونتاژ سيستم ترموستات خودرو

1 -جهت مونتاژ تمام نكات را به عكس انجام دهيد.

• موقع قرار دادن ترموسـتات روي هوزينـگ، دقـت نمائيد كه مطابق شكل زير در هوزينگ قرار گيرد.

• موقــع نــصب ترموســتات از اورينــگ جديــد استفاده نمائيد.

• دقت نمائيد از هيچ اتصالي نشتي نداشته باشند.

• درپوش ترموستات را بر روي پوسته ترموستات قرار داده و 3 عدد پـيچ مربوطـه را ببنديـد.

اجزا سيستم خنك كاري

بازديد ترموستات در امداد خودرو تهران :

• از تميــز بــودن ســوپاپ هــواكش ترموســتات اطمينان حاصل نمائيد.

• دقــت نمائيــد كــه محــل نشــست درپــوش ترموستات از ذرات خارجي كه منجـر بـه عـدم نشست كامل آن و نهايتـاً نـشتي خواهـد شـد، پاك باشد.

• از نظر شكستگي، آسيب ديدگي و… مجموعه را چك كنيد.

• حركت ساچمه ترموستات را به روش ذيل چك كنيد:

a :ترموستات را در آب غوطـه ور كنيـد و آب را بـه تدريج گرم نمائيد.

b :دقت نمائيد كه سوپاپ در دماي مشخص شـروع به باز شدن نمايد.

c :دمايي كه موجب ميشود ترموسـتات در آسـتانه بازشدن قرار گيرد: 89 الي 86 درجه سانتيگراد

d :دمايي كه موجب مـي شـود ترموسـتات بـصورت كامل بازشود: 100 الي 97 درجه سانتيگراد

e :دمايي كه موجـب مـي شـود ترموسـتات بـصورت كامل بسته شود: 6 الي 83 درجه سانتيگراد

f :رنج حركت سوپاپ ترموستات: در 100 درجـه سـانتيگراد min بـاز شـدن آن 5,7 mm است

d :اگر ترموستات در دمـايي پـائين تـر يـا بـالاتر از دماي مشخص شده شروع به بـاز شـدن كنـد، بايـد ترموستات جديد جايگزين شود.

نكات مورد توجه در تعمير خودرو :

1 .در زمان تعويض سرسيلندر مي بايست سرسيلندر و قاب نردباني بالا به همراه همديگر تعويض شود.

2 .در زمان تعويض سيلندر مي بايست بلوك سيلندر و قاب نردباني پائين به همراه همديگر تعويض شود.

3 .كيت كامل واشر مصرفي جهت تعميرات اساسـي موتور عبارتند از:

• واشر قالپاق سوپاپ

• واشر سرسيلندر

• واشر قاب نردباني پائين

• واشر اويل ماژول

• واشر منيفلد هوا

• واشر دريچه گاز

• واشر منيفلد دود

• كاسه نمدميل سوپاپ دود

• كاسه نمد ميل سوپاپ هوا

• كاسه نمد جلو ميل لنگ

• كاسه نمد عقب ميل لنگ

• اورينگ اويل پمپ

• اورينگ لوله اويل ماژول

• اورينگ سايكلون

• اورينگ سنسور ميل سوپاپ

• اورينگ شير برقي CVVT

• اورينگ درپوش چرخدنده CVVT

• شير يكطرفه سيلندر

• واشر هوزينگ ترموستات

• اورينگ درب ترموستات

• اورينگ لوله مكش روغن

• چسب لاكتايـت 603 يـا 648

زمانی که شما با امداد خودرو تهرانی تماس می گیرید ما به سرعت نیروی امدادرسان خود را به محل اعزام می کنیم. در مرحله اول تست های اولیه درمحل صورت می گیرد و اگر نیاز به تغییر قطعه و یا تعمیر کاملی باشد خودرو به تعمیرگاه های مجاز ما جهت تعمیر گیربکس اتوماتیک و یا دستی خودرو شما منتقل می شود.

شماره تماس: ۰۹۳۵۱۱۶۵۰۴۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.